Debiteurenbeheer - Legal Audit

VRIJMOED ADVOCATEN kan uw onderneming op tal van vlakken van dienst zijn en beschikt dienaangaande over een ruime ervaring en hoge graad van specialisatie. Hierna wordt in het bijzonder ingegaan op uw relatie met uw leveranciers en klanten.

Opstellen overeenkomsten en optimaliseren bestaande overeenkomsten

Een goed contract kan op termijn veel problemen voorkomen. Het belang van goede, juridisch waterdichte overeenkomsten kan dan ook niet worden onderschat. Dit is onder meer van belang voor uw offerten, bestelbonnen, verkoopsovereenkomsten, overeenkomsten met leveranciers/distributeurs/handelsagenten, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, car policy, managementovereenkomsten, distributiecontracten …
Advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN gaat samen met u over tot de opmaak van gedetailleerde overeenkomsten op maat van Uw onderneming, die het gewenste resultaat bereiken en door hun helderheid een maximale bescherming van uw rechten bieden.

Advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN ziet er op toe dat uw overeenkomsten zijn aangepast aan de meest recente wetswijzigingen in het Belgische recht en conform zijn aan de Europese en internationale regelgeving.

Hebt u reeds een bestaande overeenkomst die u aanwendt in de relatie met uw klanten, maar wenst u deze te optimaliseren of te laten onderzoeken op de juridische geldigheid ervan?

Geen probleem. Op uw verzoek onderwerpt advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN uw bestaande overeenkomsten aan een grondig juridisch onderzoek en doen wij het nodige voor de aanpassing ervan indien nodig.

Opstellen algemene voorwaarden / factuurvoorwaarden en optimaliseren bestaande voorwaarden.

Quasi elke onderneming maakt gebruik van algemene verkoopsvoorwaarden (dikwijls vermeld op de achterzijde van een factuur, offerte of bestelbon). Helaas wordt dikwijls onvoldoende aandacht besteed aan de redactie van dergelijke verkoopsvoorwaarden.

Het opstellen van algemene verkoopsvoorwaarden / factuurvoorwaarden is maatwerk. Geen enkele onderneming is immers gelijk.

Advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN gaat dan ook over tot redactie van leesbare en ondubbelzinnige voorwaarden aangepast aan de specifieke noodwendigheden van uw onderneming.

Advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN zorgt er ook voor dat Uw voorwaarden worden opgesteld / aangepast in functie van het doelpubliek van Uw onderneming.

Indien uw onderneming handelt met consumenten en met handelaars, is het sterk aan te raden om twee types van algemene voorwaarden / factuurvoorwaarden op te maken, nl. één voor uw betrekkingen met consumenten en één van voor uw overeenkomst met handelaars.

Als onderneming doet u er tevens goed aan uw verkoopsvoorwaarden reeds op het ogenblik van de contractsluiting ter kennis te brengen van uw klanten. Dit is van groot belang in het kader van uw relatie met consumenten maar ook in de relatie met ondernemingen is dit sterk aan te raden.

Wanbetalers – invordering van facturen.

Ook wanneer uw onderneming te maken heeft met wanbetalers zal advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN het nodige doen teneinde uw openstaande vorderingen zo snel mogelijk trachten te recupereren. Wij beschikken dienaangaande over een ruime ervaring.

Advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN kan daarbij instaan zowel voor het opmaken en versturen van een of meerdere ingebrekestellingen als voor het opstarten van een gerechtelijke procedure via dagvaarding.

Daarbij zal Advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN alles in het werk stellen teneinde kort op de bal te spelen teneinde maximaal druk uit te oefenen op uw schuldenaar. Daarnaast zal ook steeds worden gestreefd om in geval van insolventie van de schuldenaar naar een maximale beperking van de gerechtskosten te streven. Bij de aanvang van elk dossier wordt door advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN steevast een kosten-baten analyse gemaakt. In bepaalde incassodossiers staat het in te vorderen bedrag immers niet in verhouding tot de te verwachten kosten. In voorkomend geval zal advocatenkantoor VRIJMOED ADVOCATEN u daarop wijzen, maar de uiteindelijke beslissing om al dan niet verdere stappen te ondernemen, wordt steeds aan u overgelaten.

In geval van incasso (niet-betwiste facturen) zijn afwijkende ereloontarieven van toepassing teneinde de kost voor uw onderneming tot een minimum te beperken.